Laevakinnistusraamat

Laevakinnistusraamat koosneb laevade ja ehitatavate laevade registrist ning seda peetakse kinnistatud laevade ja nendega seotud asjaõiguste kohta.

Laevakinnistusraamatu andmed on avalikud ja õigusliku jõuga. Kinnistatud laevaga tehtavad tehingud jõustuvad alles peale laevakinnistusraamatusse kandmist. Laeva ostja ning hüpoteegipidajast võlausaldaja saab registriandmeid täiel määral usaldada, nende risk on minimeeritud. Laevakinnistusraamatusse kantud andmetega saab tutvuda igaüks. Päringud laevakinnistusraamatust on tasuta.TEATED

Laevaomanike ühtseks kontaktpunktiks saab Veeteede Amet
1. juulist 2017.a ei toimu enam kodanike kohapealset teenindamist Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kantseleides. Laevakinnistusraamatut peab endiselt Tartu Maakohtu kinnistusosakond, kuid edaspidi on võimalik laevakinnistusraamatu andmetega tutvuda ning neist väljatrükke saada Veeteede Ametis. ning notaribüroodes. . Samuti on võimalik laevakinnistusraamatu registriosa andmetega tutvuda e-laevakinnistusraamatu. veebilehel. Veeteede Amet ning notarid hakkavad väljastama ka lipudokumente. Notari kaudu lipudokumendi väljastamisel lisandub notari tasu seaduse § 31 p 143 alusel 3,20 eurot sõltumata lehekülgede arvust.

Laevakinnistusraamatu avaldusi ning dokumente saab esitada elektrooniliselt kinnistusosakonna e-posti aadressile kinnistusosakond@kohus.ee või edastada notari või Veeteede Ameti kaudu. Avalduses tuleb muuhulgas ka märkida, mil viisil/kelle kaudu soovitakse lipudokument kätte saada. Pärast laevakinnistusraamatu kande tegemist saadab kinnistusosakond laevaomanikule ning lipudokumendi väljastajale teate, misjärel võib lipudokumendi väljastada.

Laevakinnistusraamatu toimingute menetlusaeg ei pikene, kuna ametkonnad suhtlevad omavahel infosüsteemi vahendusel.
Vaadake ka laeva kinnistamise nõuandeid.